0

Nie sprzedajemy niczego, czego nie mamy w magazynie - więc zamówienia wysyłamy szybko.

Prosimy pomóż kurierowi - wybierz dostawę na przedpłatę, w miarę możliwości do paczkomatu.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://alkohole-domowe.pl prowadzony jest przez UPS-Usługi Profesjonalnej Sprzedaży M.Bura, ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.NIP 527-102-34-35; Regon 010956736 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki pod numerem 10712
 2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

UPS-M.Bura, ul.Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Poczta elektroniczna: poczta

Kontakt telefoniczny: 22 734 07 47 (opłata wg stawki operatora)

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 17:00.

 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie pdf wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com/pl/reader)
 1. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  1. Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
  2. Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Punkcie Sprzedaży - punkt sprzedaży położony przy ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
  4. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://alkohole-domowe.pl
  5. Sprzedawca/Usługodawca – UPS-M.Bura ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.NIP 527-102-34-35; Regon 010956736 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki pod numerem 10712.

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
  1. umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną na stronie Sklepu,
  2. umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
  3. umożliwia rejestrację Konta Klienta,
  4. umożliwia korzystanie z usług dodatkowych: przypomnij hasło, opinie, formularz kontaktowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7,8,10,Vista, Linus, OsX, Android oraz połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej,
  3. najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Firefox,Chrome, Internet Explorer, Opera,
  4. włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

 1. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 4. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w celu usprawnienia działania strony internetowej. Mechanizm działania plików Cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie Sklepu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce „Logowanie”. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. login / adres e-mail,
  2. hasło składające się z min. 5 znaków,
  3. imię, nazwisko,
  4. ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu,
  5. jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT należy podać nazwę firmy i numer NIP (pole nieobowiązkowe),
  6. kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.
 1. Na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. Usługobiorca, który dokonał rejestracji Konta, ma dostęp do panelu Klienta „Edycja danych”, który umożliwia edycję profilu w zakresie zmiany adresu poczty elektronicznej, hasła, imienia, nazwiska, adresu dostawy czy numeru telefonu. Dostęp do historii zamówień możliwy jest jedynie dla klientów posiadających zarejestrowane konto klienta w Sklepie.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres:poczta lub w formie pisemnej na adres: UPS.M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail oddany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

 1. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. Następnie zostaje wyświetlona opcja zawartość koszyka.
 2. W kolejnym kroku dokonujemy następujących czynności:
  1. w okienku „Kod rabatowy” wpisujemy numer lub nazwę kodu rabatowego, (jeżeli posiadamy),
  2. dokonujemy wyboru sposobu płatności,
  3. w okienku „Uwagi do zamówienia” wpisujemy ewentualnie dodatkowe informacje dla Sprzedawcy,
 1. Następnie podejmujemy decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez wybór:
  1. logowanie do Konta - podajemy adres e-mail hasło i klikamy na przycisk „Zaloguj mnie”, jeśli mamy wcześniej zarejestrowane konto
  2. rejestracja Konta - wypełniamy formularz podając dane wymagane przez system Sklepu i zaznaczymy okienko „Utwórz konto w sklepie”. W przypadku niezaznaczenia tej opcji klient nie będzie miał wglądu do historii zamówień
 1. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię, nazwisko osoby odbierającej, adres dostawy wraz kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej oraz kontaktowy numer telefonu. W przypadku Klienta, który chce otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć tę opcję w odpowiednim okienku oraz podać nazwę firmy i numer NIP.
 2. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient akceptuje swoje zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam , złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu Zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz załącznikiem w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

§ 5 Ceny towarów

 1. Ceny produktów oraz kosztów dostawy wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto - zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność elektroniczna online, karta kredytowa, PayPal obsługiwane przez system Casbill
  3. płatność za pobraniem - płatność następuje u kuriera gotówką lub kartą w momencie dostarczenia towaru przez firmę kurierską
 1. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank 27 1050 1924 1000 0092 5222 6882. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 1. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, kartą kredytową, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy

 1. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
  1. przy płatności przelewem lub płatności elektronicznej termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 17:00.
 2. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.
 3. Koszty dostawy są następujące:
 1. Płatność przelewem:
 • poniżej 150 zł brutto - koszt dostawy wynosi 12 zł brutto,
 • powyżej 150 zł brutto – koszt dostawy wynosi 5 zł brutto,
 • powyżej 300 zł brutto – Sprzedawca ponosi koszt dostawy
 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze:
 • poniżej 150 zł brutto - koszt dostawy wynosi 14 zł brutto,
 • powyżej 150 zł brutto – koszt dostawy wynosi 7 zł brutto,
 • powyżej 300 zł brutto – Sprzedawca ponosi koszt dostawy

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 5 5 61- 5 5 63 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
  2. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres: UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki lub w formie elektronicznej na adres: poczta lub telefonicznie pod numerem: 22 734 07 47.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, danych dotyczących reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny).

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe rozwiazywanie sporow konsumenckich.php
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  4. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl
 1. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://wiih.org.pl/
 1. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik. gov.pl
 2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §10 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: poczta lub w formie pisemnej na adres: UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

§ 11 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji Konta lub po wpisaniu adres e-mail w okienku „Newsletter”. Usługobiorca może zrezygnować z usługi w każdej chwili poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail:poczta Rezygnacja z usługi oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.
 1. Usługa „Przypomnienie hasła” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Moje konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć w zakładkę „Logowanie”, następnie w sekcji „Przypomnienie hasła” należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta i kliknąć na przycisk „Przypomnij hasło”. System sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail został wysłane nowe wygenerowane hasło. Usługa „Przypomnienie hasła” świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Usługa „Opinie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia dodawanie opinii o produkcie. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie produktu w zakładce „Opinie” wpisać treść komentarza, imię, miejscowość, dokonać oceny produktu, wpisać kod z obrazka oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Opinia będzie widoczna po zatwierdzeniu przez administratora Sklepu. Usługa „Opinie” świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt” i podać imię, nazwisko lub firma przedsiębiorcy, numer telefonu, temat , adres e-mail, oraz kliknąć na przycisk „Wyślij wiadomość”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 12 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres:poczta a także w formie pisemnej na adres: UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 13 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamawiam ”. Modyfikacja danych dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie /zmniejszenie jego ilości lub usunięcie produktu z koszyka - w tym celu klikamy na ikonę „X”. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta w panelu „Edycja danych”, gdzie mamy możliwość dodania innego adresu dostawy.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
  1. korzystają ze Sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  2. korzystają ze Sklepu internetowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta,
  3. wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (Usługa Newsletter). Dana osoba może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych,
  4. korzystają z Formularza kontaktowego.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
  1. zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.
 1. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:
  1. wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
  2. prowadzenia działań marketingowych,
  3. prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur i paragonów
  4. prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
  5. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora,
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  1. dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta,
  2. dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
  3. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP Klienta,
  4. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy/spedytorzy, którzy zajmują się dostawą przesyłek kurierskich,
  2. podmioty świadczące usługi księgowe,
  3. operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
  4. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.
 1. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, w tym celu można zalogować się do Sklepu na Konto Klienta składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z UPS-M.Bura poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:poczta
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:
  1. dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  2. dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
  3. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
  4. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych Usługodawcy wskazanych w regulaminie. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e­mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności opisy, grafiki, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 • Adresat: UPS-M.Bura, Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, adres e-mail poczta numer telefonu: 22 734 07 47
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić


Dlaczego warto nam zaufać?

10 lat doświadczenia
Ponad 10 lat
doświadczenia
Bezpieczne zakupy
Bezpieczne
zakupy
Rabaty i punkty
Atrakcyjne rabaty
Punkty lojalnościowe
Fachowe doradztwo
Fachowe doradztwo
i pomoc
Szybka i tania dostawa
Tania dostawa
Szybka realizacja
100% polska firma
100%
polska firma
Zamknij
Potrzebna pomoc?Oddzwonimy!
Kontakt ze sklepem