0

Regulamin


Regulamin Sklepu

 

1. Informacje o firmie


1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.alkohole-domowe.pl (dalej: Sklep) jest własnością Bura Małgorzata UPS-Usługi Profesjonalnej Sprzedaży, ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.NIP 527-102-34-35; Regon 010956736 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki pod numerem 10712, telefon: 22 734 07 47 , e-mail:  m (dalej: Sprzedawca).

1.2. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową (nie sprzedajemy produktów stacjonarnie) artykułów służących do domowego wyrobu nalewek, wina i piwa oraz innych towarów w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sklep nie prowadzi sprzedaży wyrobów zawierających alkohol. Wszelkie opisy są umieszczone jedynie w celach informacyjno-poglądowych i nie są zachętą do spożywania alkoholu.

1.3. Administratorem bazy danych osobowych  przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.alkohole-domowe.pl w związku z zakupami jest firma UPS-Usługi Profesjonalnej Sprzedaży Małgorzata Bura, zarejestrowana w bazie GIODO pod numerem księgi 126701.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

2. Wymagania techniczne

2.1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

 

3. Przyjmowanie zamówienia

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę. 

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym klienta na stronie głównej Sklepu.

3.6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce – Historia zamówień w panelu klienta Sklepu.

3.7. Jeżeli Sklep nie może wykonać zamówienia klienta z powodu niedostępności towaru niezwłocznie powiadomi o tym klienta oraz zwróci cała otrzymaną od niego sumę pieniężną. Nastąpi to jednak najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.

 

4. Formy płatności

4.1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto,

b) płatność przy odbiorze przesyłki z wyjątkiem przesyłek zagranicznych

c) za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych systemu CashBill

4.2. Przelew bankowy na konto firmy Bura Małgorzata UPS-Usługi Profesjonalnej Sprzedaży numer konta w banku ING: 27 1050 1924 1000 0092 5222 6882

4.3. Koszty dostawy są podane na stronie www.alkohole-domowe.pl i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.

 

5. Dostawa towarów

5.1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską DPD. Kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

5.2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. Zamówienia są realizowane na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

5.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę lub od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są dniami roboczymi. 

5.5. Za właściwą godzinę uznaje się godzinę na serwerze Sprzedawcy, jest ona widoczna w potwierdzeniu, jakie otrzymuje klient po złożeniu zamówienia.

5.6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2012 poz.1382 zał.poz.36 przy sprzedaży wysyłkowej nie ma obowiązku drukowania paragonów fiskalnych. Dołączany jest dokument WZ lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

5.7. Kupujący po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

 


6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

6.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6.3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego.

6.4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy.

6.6. Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez kupującego kwoty pieniężnej w sposób przez niego określony nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

6.8.  Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Reklamacje zamówionego towaru z tytułu niegodności z umową mogą być zgłaszane e-mailem: m lub pisemnie na adres Sklepu.

7.2. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego".

7.3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.

7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.

7.5. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

8. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami.

8.1. Sprzedawca odpowiada za sprzedane towary na zasadzie rękojmi określonej w kodeksie cywilnym w art. 556 kc i następne.

8.2. Jeżeli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające klienta do zwrotu towaru, klient może zwrócić zakupiony towar jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy, jeżeli towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Zwrot towaru następuje na koszt klienta. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji.

8.3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.4. Wskazane w punkcie 8 postanowienia dotyczą jedynie klientów niebędących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

9.5.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.6. Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 

Zał. do Regulaminu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

UPS-M.Bura
ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
m


Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numer zamówienia (nr dokumentu WZ) . . . . . . . . . . . . .

Data zawarcia umowy to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kontakt ze sklepem
[%contact_box%]